Csillagok, enigmák, misztériumok

Bakos József

„Azért világosan megerősíttetett, hogy az egész magisztérium a Napon és a Holdon alapul. A Háromszor Nagy Hermész ismételten megmondotta nékünk, állítván ezt, hogy a Nap ennek atyja és a Hold ennek anyja: és mi valóban tudjuk, hogy a vörös föld (terra lemnia) tápláltatott a Hold és a Nap sugaraival, amik egyedülálló befolyással vannak reá.”

(John Dee: Monas Hieroglyphica, Theorem XIV.)

A híres, sokat keresett „T” könyv, Rózsakereszt Keresztély legféltettebb könyve, melyet hétszögű templom-kriptájába, a maga Avalonjába magával vitt – könnyen lehet – tulajdonképpen „Thot-könyve” A Tarot. A párhuzam Ch. Rosenkreuz és Arthur király között csöppet sem erőltetett, hiszen mindketten a szoláris princípium szigillumát viselik, mindazok sorában, akik éjszakára, a télvíz idejére – hiszen a víz a szakadékos, a sötét, a veszélyes, téli, feminin – a világéj időszakára elnyugszanak, mint ahogy bárkáján Re száll az alvilág vizeire, mint Ozirisz meghal, mint Barbarossa, a heistexbachi szerzetes, Rip van Winkle vagy a krétai Epimenidész1 alszanak barlangjakban vagy rejtett birodalmakban. A mitikus réteg fölé emelkedve természetesen azt találjuk, hogy Avalon egy tudatállapot, egy szint, ami megfelel Keleten Shambalának és a visuddha csakrának.

A zodiákus jegyeinek, a planéta szimbólumerőknek és más szimbólumrendszerekkel való kapcsolataiknak hiperkomplex hálózatából válasszunk ki csupán néhány elemet, és már ezen is megmutatkozik a sokrétű összefüggés. Legyenek itt ezek az elemek a Nap, a Mercurius, az Ikrek jegye és a Polaris (Sarkcsillag). Milyen vonatkozásaik is fedezhetők fel más szimbólumrendszerekkel kapcsolatban?

Nos, hogy szoláris erőről van szó bevezető mondatainkban, arra világos utalás az, hogy Arthur király kerekasztala voltaképpen maga a zodiákus: a 12 lovag királyukkal, Napjukkal Jézusra és 12 apostolára hajaz,2 sőt a király maga és három lovagja a 12 közül éppen úgy kijelölik a világkör négy sarokpontját – kvázi az ég négy tartóoszlopaként vagy a négy irány őreként – mint a négy evangélista (Bika, Oroszlán, Sas, Ember), s ezzel itt is felmerül, hogy amint a szakrális világkörökben mindig is, a négy közül az egyik kitüntetett (kiválasztott irány, évszak, elem, életkor stb.)3 és ez a király pozíciója, hiszen ő egyben olyan szerepet is elhordoz a fentieken túl, mint Minosz, Elias (Eli-yahu), tehát a Szekéren (az égi Szekéren, amit pl. a Kabbalahban, a „Maase Merkabah” tanításában tárgyalnak) ül, „volt és eljövendő királyként”.

Ez a mozzanat pedig a Szekérnek mint programnak – s nem csupán mint „helynek” – megvalósítási módjára is utal, mert e kitüntetett pozíció a körön a „kis Nap”-é (Regulus), Mercuriusé, tehát per analogiam, transzformáltan magáé a Napé (Arthuré),4 mert a megvalósítandó centrum, a létkerék tengelye, ami általában a világhegy, axis mundi, szintén a Szellemi Napé. Ennek útja pedig ama Szekéren – mert ehhez természetesen az Ursa Maior (Göncölszekér) tartozik, ami maga a par excellence szekér – és az általa mutatott Polarison múlik. Az Égi Szekér rotálásával mutatja meg az „élet kapuját”, ahogy a taoisták nevezték a Sarkcsillagot, míg Bailey az ő „intuíciós asztrológiájában” pedig azt állítja, hogy Shambhala „a mi planetáris életünk fő centruma” a Polaris kontrollja alatt. Írországban a druidák kifejezetten „Arthur király szekerének” is nevezték a Nagy Medvét, míg a középkorban „Éliás szekerének”, ahogy Indiában neve a „Hét rishi” (Ősböles) – tehát mindenhol magas szellemi rang jelölője, ahogy ebből már sejthető, miszerint az Arthur sem csak személynév, hanem valójában rang és hierarchia. Tehát Arthurokról beszélhetünk többféle értelemben is, ahogy majd látjuk.

A Polaris az ég tengelyének teteje, az északi irányt mutatja, a téléét, vízét, azon vízét, mely körülöleli Avalont, ahol Arthur halálszerű álmát aludja... Mindezekből az is következik, hogy a két „Nap” mintájára két Arthur, szoláris hérosz kell legyen; ahogy a legrégibb időkben a királyság egy hieratikus, szakrális pozícióból és egy, az „ország” felé forduló hatalmi szerepből állott, ezek voltak a „kettős királyságok”. Esetünkben a Mercurius helyéé (a kör kerületén levő kitüntetett ponté, a kerekasztal „királyi” székéé: a téli napfordulóé és minden analogonjáé) és a Szellemi Napé, a centrumé: ez az „égi Arthur”, a kerekasztalon pedig majd a Grál foglalja el a középpontot. (A két Nap az örökben, a noumenális oldalon természetesen egy, viszonyuk ugyanaz, mint az öröké és az időé: „az örökkévaló mozgó képe az idő” platoni meghatározása szerint, az örök ebben az esetben a mozdulatlan szellemi Nap, míg az időt a zodiákuson – látszólag – végigvándorló Nap méri ki.)

Íme, az Ikrek rejtélye, a földi és égi páré, a po és hun, a ká és ah léleké az emberben, hogy azután sehuvá, arannyá alakuljon a processzus végére. Nappá, arannyá, Grállá, Égi Arthurrá.

Egy másik analógiasoron Arthur ugyanúgy mutat sötét, kvázi „elsötétült” vonatkozásokat, mint a Nap a Saturnusban, ami a „Sol Niger”. A Saturnus nemcsak azért függ össze az idővel, Khronosszal, mert az ókori szerzők már összevegyítették – és mondjuk meg, szerencsés módon – Khronosz és Kronosz figuráját, hanem mert a bolygók utolsója és éppúgy a koroké is, sőt azonosul is Szaturnusz az idővel: Sabaoth (aki Saturnus és Síva) vagy a „Seregek Ura” (Tsabaoth) szó szerint azt jelenti, hogy hajók serege, vagyis egy flotta, s az égre metaforikusan utal így, mint a „felső Óceánra”, a káldeus szábiusok tanításaiban.”5 Olyannyira, hogy a Nyugati Óceán szigetére – Avalon-motívum – van száműzve Kronosz–Saturnus, és a tengerről, vízről jól tudjuk, hogy a Sárkány–Leviathán lakóhelye. Ily módon az Idő–Saturnus–Sárkány soron természetes módon jutunk el Uther Pen-Dragonhoz, Arthur atyjához... Az analógia azonosító természete révén Arthur is társítható tehát a Sárkánnyal, a Saturnussal és az Idővel. (Az pedig ezek után nem lesz meglepő, hogy ama Ida-hegyi Aion azonosíttatik Kronosszal [Saturnussal], de ami több, barlangját egy farkába harapó kígyó vagy sárkány, az Ouroborosz tekergi körbe...)

Hogy mindez visszautal a Tarot-hoz, már nem is meglepő; elég, ha a Maior Arcanák közül a „Nap”-ra mutatunk, amelyen ugyanez a fenti ikerpár táncol, az égi és a földi, az anyag és a szellem, egyáltalán a duálpárok az őket kiegyenlítő, összebékítő Egy sugaraiban. O. Wirth pedig a „Naphoz” valóban az Ikreket társítja az állatövi jegyek közül, ahogy a „Bolond”-hoz az Ursa Minort, a „Világ”-hoz pedig a teljes planiszférát és a Polarist, természetesen a „Szekér”-nek az Ursa Maiort.

De ha a „Világ” Arcánája viszont ama Polaris – amit Stella Marisnak, Tenger csillagának, ama Felső Óceánok csillagának is neveztek! ... – akkor a „Bolond” (!) az Ursa Minor, hiszen ennek végcsillaga, és valóban a „Világ” után a „Bolond” jön (újra).

Az Arthur-legendakörben felettébb messze mutató színszimbolikával is rendelkezünk, így szó van zöld lovagról (ld. Sir Gawain és a Zöld lovag), fekete, fehér (Galahad) és vörös lovagokról.6 Azon túl, hogy megegyezik ez a négy szín az ősi, szakrális kozmoszmodellek, világkörök, mandalák negyedeinek színeivel, követve A. Versluis egy analógiáját7 a spirituális realizáció processzusa is bemutatható.

Vegyünk egy viaszgyertyát. Anyaga a sárgát – a föld színét és a fehér víz keverékét testesíti meg, és egyben a testi lét szimbóluma. A láng, mely csúcsán ég, tisztítja az anyagba esett lelket, s égésével az alsó „salakot”, a tudatlanság piszkát is átalakítja fénnyé. Kvázi fenomenális (alsó) látószögből az égés fekete füstje és a hő a „haragvó” aspektus. De noumenális szempontból (felülről) maga a részvét, szabadság, megvilágosodás, tehát az Isteni Harag az Isteni Részvéttől nem különbözik! Íme: a föld-sárga, a víz-fehér, láng-vörös és a füst-fekete, míg végül a fény transzcendens egysége, az étheri szint, kék. Mikor pedig a legmagasabb (kék) találkozik, visszahajlik8 a legalsóra (sárga), akkor ezek együtt a zöldet, az élet színét adják, vagyis a transzformáció sorának befejeztével a Tudás smaragd vagy jáde köve a Sumeru hegy csúcsán (a világtengely, a kozmosz centruma, csúcsán a Polaris helyén!) helyezkedik el. (Ez azután a Tabula Smaragdina jelentőségére is rávilágít némileg.)

Tehát Arthur kerekasztala éppúgy mint a Zodiákus, de a 12 apostol is, a spirituális Magnum Opus, a nagy reintegráció művének receptje, tervrajza, szimbóluma és egyben megtestesítője. Mert ami a mandala, a világterv négy negyede horizontálisan, az ugyanakkor vertikálisan négy hierarchikus létszínt, „világ” (ólam), sőt a reintegráció időbeli útja eme világokon – felfelé. Ugyanúgy, mint az Élet Fa oszlopai esetében: ami a létezésben, kvázi „térben” a jobb és bal oszlop szélsőségei, az az „időben” szekvenciális is. Így például a fekete és fehér mágia; a fent és lent; míg a vörös a centrális oszlop és a vörös mágia, ahogy van fekete, fehér és vörös rózsa (és rózsakeresztesség) is, vagy az alkímiában három nagy út: nedves, száraz és gyémánt út, de egy processzuson belül is a nigredo, albedo és rubedo fázisai is, még ha adott szempontból utóbbiak már elsősorban szekvenciálisak is. S még tovább: a lélek misztikus útján az unió irányába, a katabázisz (a fekete mágia alvilága, a bal kéz útjának testvérisége) a lélek sötét éjszakája – via purgatíva, majd az anabázisz (az albedo, a fehér mágia és a jobbkéz testvérisége), s itt csillan fel először a lélek centruma – via illuminatíva, és végül az unió (a rubedo, elnyugvás, a misztikus vörös rózsa, a yogák közül a radzsa) – via unitíva van.

A hármasság után a négyességre is ki kell terjeszteni ezt az elvet és az Élet Fával összefüggésben is megállapítani, hogy ami horizontálisan a valóság körét, a mandalát és négyességeit alkotja Malkuthban (és szó szerint csak itt szólhatunk világkörről), az vertikálisan a Fa négy világához is rendelhető, és ugyanezen négyesség jelenik meg a legfelsőbb szefirahhoz, Ketferhez rendelt „angyali rend”-nél, mert ez nem más, mint a Tetramorphok, a „lelkes állatok” rendje. Ezek pedig korrespondeálnak a következő kvaternitásokkal:

Tetramorphok Evangélisták Elemek Asztrológiai fix jelek Arkangyalok A sphinxet alkotó „négy” állat
Ember Máté Levegő Vízöntő Raphael Sárkány
Oroszlán Márk tűz Oroszlán Michael oroszlán
Bika Lukács föld Bika Uriel bika
Sas János vfz Skorpió Gabriel sas

Továbbá ezek korrespondálnak az orfikus négy istennel és világkorszakkal, amik Servius szerint: az első korszak Saturnusé (az aranykor királya) – tűz, majd Jupiteré – levegő, Neptunusé – víz és Plútóé – föld, továbbá Blake négy Zoa-jával, melyet valószínűleg Böhme befolyására, az ember négyes természetére alkalmazott: Tharmas – test, Urizen (talán a német Ur és horizon szavakból) – ész, Luvah – emóciók, Urthona – imagináció.

Természetesen a 3 és 4 a 12-t adja ismét vissza (3×4), ami megint a horizontális világsíkot alkotja, csak tovább osztva a négy kardinális kifeszítette kört. Ezt a Tarot 22-es sorozatában a feleúton lévő „Sorskerék” reprezentálja.

De máshogy is összefügg a 3 és 4 az Élet Fán. A C. G. Jung-féle négy tudatfunkció természetes módon illeszkedik a négy ólam-hoz: Intuíció – Aziluth, értelem – Beriah, érzelem – Yetzirah, érzékelés – Asiyyah (ld. a négy Zoát fent!), de ennek a négy tudatterületnek ugyanakkor megfeleltethető négy szefirah is az Élet Fa három oszlopán úgy, hogy a három oszlop egyensúlyát is tükrözze: így az intuíció – Kether, az értelem – Hod (és Mercurius), az emóció – Netzah (és Venus), érzékelés – Malkuth, míg az „ötödik elem”-nek és a négy tudatfunkció mandalájának középpontját alkotó Valóságnak, önvalónak (Self, Selbst) akkor a Tipheret (a Nap) felel meg. (Azonban további megfeleltetések is lehetségesek: így pl. a következő:

Binah - Hokhmah - Hod - Netzah megfeleltetése (sorjában egyik a másikkal)

A Kethernek Malkuthtal, míg a szigor oszlopának a Könyörület oszlopával kell találkoznia (Unió), amint az intuíciónak az érzékeléssel, az értelemnek az emócióval kell egyensúlyt alkotnia, hogy a centrum realizálódhasson, beteljesülhessen. Ez pedig a Tiphereth, az a „hely”, ahol a Krisztus-elv, a szoláris centrum (Szolidáris Citadella) vagy akár Buddha „kilépési” helye, az Ember helye van!

Nem nehéz ezek után J. Böhme ezoterikus asztrológiájában felfedezni az Élet Fa három oszlopának mintáját, alapsémáját, a Tűz Háromságában, mint a Szigor oszlopának három szefirahját, illetve a nekik adekvát planétákat: Saturnus, Mars, Mercurius, és a Világosság Hármasságában, mint a Könyörület oszlopának három szefirahját és bolygóját: Jupiter, Hold, Venus, és természetesen a középső oszlop szívénél elhelyezkedő Nappal, mely az egyensúlyt alkotja meg.

Ugyancsak felfedezhető a világ-ember konstitúciójának alapszerkezetét rögzítő Élet Fa-struktúra olyan „távoli” példákban is, mint a sintoizmus isten-leszármazása! A Fa fölötti három „nem-létezés-szféra” (Ayin, Ayin Sof, Ayin Sof Aur) ily módon adekvát a sinto „Ég fölötti szférájának” és a Takamo-no-kara (Mennyei Fennsík)-nak,9 a Kether kiegyensúlyozott szerepe (androgyn) megfelel Ameno minakusai (Ég középpontjának Ura)-nak /1/, a Bínah (Anya) – Kamimuszubi (Kamiromi) (Isteni Anya)-nak /3/, Hokhmah (Atya) – Takamimuszubi (Kamiroki) (Isteni Atya)-nak /2/, és a feminin Szigor oszlopán lesz a leszármazott Idzanami, ahogy a maszkulin Könyörület oszlopán Idzsnagi. „Ez a triász (1, 2, 3) megjelenik Kabbalah Aziluthját alkotó Felső Isteni Hármasságnak), de azután eltűnik anélkül, hogy jelenlétének bármilyen nyoma lenne. Mégis... a triász előttről örökre megmarad egy elérhetetlen és megmagyarázhatatlan szférában (ez az Ég fölötti szféra – Ayin Sof) a Takarna-no-hara, a Mennyei Fennsík (kvázi az Ayin Sof Aur-ral, ennek plérómájával azonosítható, mely az Isteni Háromszög »előtti«), melybe beíródik a Kami-no-hasira, az Első három isteni oszlop (!), az előbb leírt triászt jelölő közös név.” (J. Campbell: „Masks of God”)

A hármasságnak egy másik példája lehet Jézus háromszoros megkísértése a Kísértő által, ahogy az Evangéliumban szerepel, mert ez a három létszint (fizikai, lelki, szellemi) és persze a nekik megfelelő három mágia és oszlop (fekete, fehér, vörös) feletti uralom demonstrálásával ér véget. A „kövekből kenyér” kísértése a fizikai–testi létszint és alap„állapota”, a mohóság legyőzése, a „világuralom” megkísértés a lelki–asztrális szintre vonatkozik, és az adekvát állapot, a hatalomvágy legyőzése, míg a „templom tetejéről elrugaszkodás”-kísértése a szellemi szférára és aktuális állapotára, kondíciójára a „tudatlanság”, kábaság legyőzésére vonatkozik. Ezek után korántsem olyan erőltetett dolog e három momentumot a három buddhista gyökérokkal, a lét kerekének motivációjával, továbbá a samkhya darsana három gunájával öszszevetni...

További analógiák e hármasságokra: a fekete tamas-nak (Szigor oszlopa) megfelel az alvilági, fekete Vadzsrapáni (Phyag-na rdo-rje), más összefüggésben a testiség, az alkímiai só, ismét más összefüggésben a Nirmánakáya; a vörös radzsasz-nak (Középső oszlop) a földi sík, a vörös Hayagríva (rTa-mgrin) felel meg, más kapcsolatban a lélek, az alkímiai sulphur és a Sambhogakáya; míg a fehér szattvá-nak (Könyörület oszlopa) adekvát az égi, a fehér Garuda (,Khyung-po’), más összefüggésben a szellem, az alkímiai mercurius és a Dharmakáya. E három síknak a három mantra ugyancsak megfeleltethető: OM-ÁH-HUM, mint a spirituális út három fő állomása, pl. Szt. Bernát leírásában: az ember a szántóföldön, az ember a malomban és az ember a heverőn.

*

Természetesen a négy Olam-nak négy értelmezési szintje van, és ezekre is releváns az, ami a négy világra magára, hogy tudniillik mindegyik szint tartalmazza mindegyiket (öntartalmazkodás is egyben!). De itt oly módon jelenik meg, hogy a többi szintet is a saját szintje színvonalán érti meg... Például a „szó szerinti” szint is tudhat arról, hogy vannak nála magasabb szintek, de ezt is csak „szó szerintien” tudja: így pl. a titkos pszichológia–kozmológia szintjét is azzal a lépéssel lépi meg, ami az ő eszköztárába tartozik, valami titkosírásszerűségnek fogja fel, maximum. A pszichológiai–kozmológiai szint így lehet akár „morális” is, de így lehet (az anagógikus, a harmadik szint, „hermeneutikája” szerint) a mikro-makrokozmosz titkainak szintje is, persze a „misztikus” negyedik szint szerint, hogy végül is mi ez esszenciálisan. De így lehet a misztikus szint „misztikus” szint a pszichológiai szint alapjáról (tudniillik tudatállapot), de lehet (az anagógikus szerint) a szakrális szolipszizmus színvonala (metafizikai megértés). De hogy önmaga szerint micsoda???...

Ha az indiai tradíció négyféle tudatállapota (mélyalvás, álom, ébrenlét, turíya) korrelál a tradíciók négyes létrétegeivel (anyagi, asztrális, szellemi, isteni), akkor – mivel, úgymond, mi magunk az ébrenlétben tartózkodunk (?) – tulajdonképpen a szellemi világrendet érhetjük el, mint esedékest és a lehető legmagasabb lehetségest: elérhetjük, de ez nem azonos azzal, hogy benne tartózkodunk, tartózkodhatunk. (Az a felfogás az általános, hogy az anyagi szintben vagyunk.) A szellemi szint után pedig az isteni lenne esedékes, a „felébredéssel” persze. Kétségkívüli, hogy a legmagasabb, amihez még elérhetünk jelenlegi kondícióink legmagasabb érintkezési pontjával, az a szellemi világ. Az isteniről – azok akik már felébredtek rá – ezért is nem tudnak szavakkal – a szellemi létrend kat’exochen létezőivel – beszámolni.

A négy „tudatállapot-világ” megfelel azután a pythagoreus szent tetractysznak, és a Kabbalah elsőből másodikba átváltó értelmezési szintjén a világokhoz (olam) rendelt istennév (ebben az esetben a Tetragrammaton) egy-egy betűje és számértékeik.

Tetractysz

Tetraktüsz

Másrészt a tetractysz összefügg az ún. „lélekszámokkal”, melyek a lélek határoló számai a deszcenzus (a lélek pythagoreus–platoni testbeszállása), majd aszcenzusa folyamataiban; azaz:

tetraktüsz

és a hozzájuk tartozó tetractysz-számok (1, 2, 3, 4) tulajdonképpen jelzőszámai az adott dimenzió legegyszerűbb objektumainak, a szimplexeknek is. De a tetractysz sok más mellett, az alkímia királyi művészetének fő stádiumait szintén reprezentálja, mert a 4 elemre a 3 alkímiai princípium, erre a 2, az ellentétek, dualitások (pl. Tűz-víz, Nap-Hold, napéj stb. ), míg végül az egység, az 1, a Lapis következik.

A Tetragrammatonból eredeztetett (mert számértéke) 72 szám más irányba is mutat, mert a körbe írt pentagram, az Ember szimbóluma, hisz az 5 az ember száma is, tehát egyszerre az Ember mint Bikaborjúé és ezzel magának a Szekérnek a száma is, mert hiszen az alef (alfa) nem csak azért az alfabétum első betűje, mert az univerzumot, a primordiális ember alakjában formázza, hanem mert jelentése ökör, bikaborjú!, aki a nagy évkör és a nagy világkör négy kardinális pontját négy lábával képviseli. Ezért, ha fejével együtt feszül a körre, immár egy ötszöget alkot, és a 360 fokos kört 5-tel osztva a 72-t kapjuk. De a 360 ismét csak maga a Szekér, vagy amint némely gnosztikusok nevezték ugyanezen princípium-csoportot: Abraxas... Makrokozmikusan pedig a platoni Nagy Évben, melynek egy harminc napos „hónapja” 2152 év, egy nap hossza 72 esztendő lesz.

Továbbá, ha a Kabbalahban a négy értelmezési szint legelsőjének kulcsa a teljes Tetragrammaton és számértéke ezért 26 volt, akkor feltehető, hogy a további szintek felfejtéséhez, desifrírozásához (akár a kabbalisztikus textusoknál, mint a Mózesi könyvek, akár a misztikus tudatállapotok elérésében) a további kulcsok talán: a 21, 15 és 10. Mindezt megerősíteni látszik az, hogy összegük ama 72, e felettébb jeles szám a számmisztikában, az a szám, mely Isten egyik (kimondhatatlan) Nagy Nevét konstituálja. „Legnagyobb” Nevét. Tehát a Kabbalah maga mutat a kulcsok helyére azzal, hogy e 72 betűs Névről említést tesz... Van egy 42 betűs Név is, és talán nem mindenkit fog meglepni, hogy Jézus leszármazási vonala Ábrahámtól kezdve 3×14 őst sorol fel! (Mt. 1,1–17.)

*

Térjünk vissza most a világkör szabadulási pontjához, a kijárathoz (feljárathoz). Ez, már korábbi vizsgálódásaink is erre mutattak,10 főként a téli napfordulóhoz (időben) és a Vízöntő határához köthető, de úgy, hogy fel kellett tételezni azt, miszerint az evangélisták közül János (Sas) esik a Vízöntőre, ami nem (csak) levegős jegy, hanem egy ősibb elrendezés szisztémájában elsősorban vizes, ahogy általában a tél vizes jellegű. Ezt további adalékok is alátámasztják, így Piobb szerint Heraklész 12 munkája a Zodiákussal függvén össze, a sas és a Prométheusz-esetet az Aquariusszal azonosítja. (Cirlot: „A Dictionary of Symbols” RKP. London, „Hercules” címszó). Ugyanitt a „Tetrachord” címszóban azt olvashatjuk, hogy a do-re-mi-fa „közvetítő” és a so-la-ti-do „mennyei” sorozataiban van egy közös jegy, a „do”, amely a tetramorphok közül a Sasnak felel meg. És mert ez köti össze a legmagasabbat a legmélyebbel – a kezdetet a véggel – és csak a téli napfordulónál van ilyen kettős arcú és funkciójú kardinális is (Janus): a Vízöntő korsójából kétfelé áramló vizek; a halál és újjászületés helye és ideje ez, amit az is kifejez, hogy a Fa-ábécé szerint szintén az egyetlen, melynek két fa felel meg: fenyő és pálma. De „az arany és az Ige közötti összefüggés különösen a fa szimbólumának okkult és alkimista jelentésével összefüggésben érdekes.” „A faültetés gyakran jelölte az alkimista munka, az operatio, az átalakítás folyamatának kezdetét, melynek célja az aranycsinálás (a centrum elérése!) volt. E folyamat állomásait illusztrálja az arbor philosophica képe. A munka során gyakran intettek hallgatásra és elmélyült imádkozásra, amit a 18. századi Liber Mutus, a Néma Könyv is tanúsít. Egy 14. századi kéziratban, a Miscellance d’alchimiában Éva a földön fekszik, haja alkotja a fa gyökerét és törzsét. Ez a mortefactiot, a Prima materia női oldalát jelképezi. (Vö.: C. G. Jung: Psychology and Alchemy, Princeton, 1968. 268. o.) Úgy tűnik föl tehát, hogy a fa egyszerre jelképezi a halált és a feltámadást, a kezdetet és a véget, egy ciklikus folyamatot... Akárcsak az alkímia ősi szimbóluma: Uroboros a kígyó, aki saját farkába harap. A szoláris hős, isten ebből a körből, világkör perifériából, anyaméh szimbólumból tör be a középpontba, önmaga Igei, „beteljesült állapotához”. Erich Neumann szintén ezt írja, hogy a Leonardo művein oly gyakori gesztikuláló és mutató kezek jelképesen a szent misztériumok titkát mutatják, „az anyai misztériumok titkát, az isteni halhatatlanság titkát, a Nagy Anya tündöklő fiát, aki feltámad a halálból, valamennyi isteni fiú titkát, akik megváltást hoztak és megváltásban részesülnek.” (E. Neumann: „Art and Creative Unconscious”, Princeton, 71–72. o.) Így nyeri el valódi súlyát Jézus kereszteltetése János által a Jordánban.11 Johanan, Johannes, Ioannes tulajdonképpen = Oannes (!); aki Ea, a vízisten hellenizált neve. Jele pedig a Zodiákus 10. Háza, a Bak (elöl kecske, hátul hal: kecskehal), melyben a téli napforduló is van! Tehát Jézus, a Nap belép Ioannes–Ea, a vízisten ‚házába’... Másrészt a Tarotban a Bolond az első ösvény az Élet Fán, és ez vezet a Ketherhez, az isteniséghez; a Bolondnak pedig az alef betű felel meg, a Sepher Yetzirah az alefet a levegővel kapcsolja ugyan össze, de a levegő ura a Sas, és az az egyiptomi hieroglifa, amely az A-t jelzi, valóban egy sas. E levegő miatt nincs ellentmondás, mert Wirth rendszerében a Mérték arkánája a Vízöntőé, és ez kifejezi eme állatövi jegy kettős arculatát, az angyal (!) két kupájával, azt tudniillik, hogy levegő–víz, amint a Mercurius is az androgynitásával az asztrológiában, és a mercurius is az az alkímiában.

Brinsley le Poer Trench pedig kifejezetten azt írja,12 hogy „valahogy az egy misztérium, hogy az Aquarius a modern zodiákusban levegős jegy, mikor ennek szimbológiája oly kevéssé mutat direkten a levegő elemre.” A válasz is magában a problémafelvetésben rejlik, hiszen ahol modern zodiákus van, ott ősi, primordiális is van; az időben, történetben ezek ugyan egymásra következnek, de ez nem zárja ki, hogy az időfelettiben, kvázi a mozdulatlan szférában, a Caelum Stellaeban és azon túl örökjelenvaló ne lenne ugyanúgy, a mitikus kezdet (mint a legfelsőbb Lény lakhelye) helye (Kether), míg a változó éppen az időben rákövetkező, a megnyilvánított. Térben pedig ezt a kilencedik szféra adja meg, a hermetikus értekezésben (a Nag Hammadi-i VI. kódexben), hiszen még a nyolcadik szféra (állócsillagok és zodiákus, Hokhmah szefirahja13) is változik lassan a tavaszpont eltolódásával, ami most a Kosba (A Kos asztrológiai jele) esik.14 A változatlansággal „a kilencediket ruházták fel, melyet a Legfőbb Lény lakóhelyének lehetett tartani, és ahol egyes csillagászok egy helyzetét nem változtató imaginárius stabil zodiákust feltételeztek. A római korból ismeretesek pénzek két zodiákus zóna ábrázolásával.” (Kákosy: „Fény és Káosz”, Bp., Gondolat.)

(Visszatérve még egy gondolat erejéig a szefirahok és égi szférák kapcsolatához: Kínában az eredeti alapjelek (trigramok) száma nyolc, és ezek a világ titkos, mágikus összefüggéseit, az alapelemeket magyarázzák, amelyek a Ke-t, az űrt, az étert (Quinta Essentia), a teret betöltik. „Ke-tnek nyolc alakja van” – mondja a kínai magyarázat. De van egy kilencedik, centrális ‚elem’ is, éppen az űr közepében. (Ld. szerző: „Az I Ching mint az univerzum kínai modellje” c. tanulmányát, USZÓ 4, Bp. 1988.) Ez a mozdulatlan közép, a Tao. Ez felel meg Kethernek, míg a belőle manifesztálódó yin–yang, a düasz, azonos a Ketherből emanálódó első dualitással, Hokhmah-val és Binah-val. A düasz eme létkörét zárja körül azután a nyolcféle elemi erejű rezgés. Ez pedig együtt tíz.)

*

Jézus Krisztus analogonja az Élet Fa és a kereszt, mellesleg a kereszt vízszintes ága jelzi azt a szakadékot, mely elválasztja az alsóbb szefirahokat a felső három, isteni szefirahtól, és Krisztus száma a számmisztika tanításai szerint 888, ahogy az Antikrisztusé 666,15 míg a kereszté (Tavrosz) 777... A kereszt tehát felező, keresztút is, elválasztja az alsót a felsőtől. A 888 azonban a nagy évkör, világkör is, tehát a bikaborjú-Szekér (Merkabah). Akkor a 666 a kifordult, feldúlt világ („keresztjéé”) lesz, ami kétféleképpen is értendő, egyrészt a „boszorkány ünnepek” által kijelölt kereszt az évkörön (Február 2., május 1., augusztus 1., október 31.), másrészt fordított latin kereszt, a szentségtelen szefiroté, a quelippoth-é. Hiszen „Isten majma” – az ördögi, diabolikus – utánoz ugyan, de fordítottan, pokoli travesztiaként.

A Stavros–Tavros–Tauros–Tau-ros (T-kereszt, Tau) – Taurus (bikaborjú) sor is arra mutat, hogy a világ(kereszt) Kerék, egymásra merőleges vízszintes-függőleges vonallal osztva az ezen világ keresztjén feláldozott Bikaborjúé (férfiúi elv), ami azért történik, hogy a lezuhant, kifordult, bukott világot és keresztjét helyes rendbe állítsa vagy kibékítse a két elvet, keresztet Kerék, egymásra merőleges vízszintes-függőleges vonallal osztva Kerék, egymásra merőleges átlós vonalakkal osztva a 8-as, teljes világkeresztben, kompasszrózsában, Kerék, egy-egy vízszintes és függőleges és két átlós vonallal osztva. (Ismét utalok a 8 trigram körkörös elrendezéseire.)

E nagy kettős elv dolgozik minden dualitásban, így például Paracelsus Iliasterében (hyle : anyag, astrum: csillag) és az ellene dolgozó Cagasterben.

Krisztus, a Nap leszáll az alvilágba és Aion barlangjába, és felhozza a tudást és az „ősöket” – tulajdonképpen felszámolja az alvilágot: ez az utolsó inkarnáció (az egyetemes ember és a szakrális szolipszizmus által megélt történetben-időben), és hogy az utolsó reinkarnáció majdan az újra eljövő Megváltó „lesz” (míg az „utolsó előtti” az Antikrisztus „lesz”) végül is azt is jelentheti, hogy az utolsó, aki ember marad, a többi – lefelé süllyedő – masszájában..., aki másrészt viszont azért utolsó, hogy létrehozhassa ezt a művet, és azért készítheti el az Opust, mert utolsó; nos, eme utolsó inkarnáció tehát az, aki leszáll az alvilágba, a tudattalanba, átvilágítja azt, megváltja a „tudással” (amit Aion barlangjában lelt) és előző stádiumait, „inkarnációit”, az „ősöket” kiszabadítja. Beteljesíti azt, amire az „ősök” még nem lehettek képesek, ők még csak a „kérdéseket” tehették fel... Az ismétlés, az „ősök útja” volt ez mindidáig, míg az „istenek útja” csak most (mindig most, hic et nunc!) nyílhatott meg. Hisz a szoláris istenember, megváltó éppen az, aki a Hold szféráját, kapuját – ami az ősök útját elrekeszti, elválasztja és ismétlésre ítéli: idő, változó, feminin, lunáris, világ, kígyó – meghaladja és továbbhalad a Szellemi Nap felé (Nap-szoláris hősistenek útja).

A halottak persze hogy nem valakik vagy valamik, hisz nincs tudattól független létezés. Tehát „belül” vannak, a szubjektívban, helyesebben a tudatból a tudattalanba süllyedés tényét hívhatjuk meghalásnak, a lesüllyedt tartalmakat „halottaknak”.16 A tudattalanba került „más” lesz így a kísértet, a szellem, aki/ami visszajár adott esetekben, tehát a tudattalan éji tengeréből felmerül, sok esetben információkért, a tudásért jönnek az élőkhöz. Ahogy Jung esetében a „Septem Sermones...” írását megelőző időben. Mert a „halottak” a kollektív (vagy személyes?!) tudattalanba süllyedten korántsem mindentudóak, és ebből következik, hogy az omniscientia ezeknél magasabb szinthez, az istenkép (Self) szférájához tartozik.

A (felszíni) tudatnak, az „anyagi világsíknak” viszont az a kiváltsága van meg, hogy realizálja a felsőbb szférák (ólamok) potenciáit, „új” dolgokat a kibontakozás processzusában találhat, és csak itt tudhat meg. Ezért az „új” tudásért jön a kísértet. Ebből viszont az következik, hogy a legfelületibb, a mindennapi tudat külső héja, szférája éppenséggel a legmélyebbel érintkezik, a centrummal, mert ama „új” tudás ennek omniscientiájából forrásozik. Tehát egyrészt igaz, hogy „nincs új a nap alatt” (az isteni időtlen tudásóceánja felől), másrészt pedig van (a tudat időben előrehatoló megismerése felől). Olyan ez, mint ama Ouroboros: az egész az isteni, a noumenon, a tudat csak a feje, de az Önmaga azonkívül még kiemelten a farka is... A tudattalan héjai pedig közbeesően az idő uralma alá esnek, de azt meg is alapozzák különlétükkel; abból a szempontból legalábbis, hogy annyit tudhat minden adott fázisban, amennyit addig az emberiség (helyesebben az egyetemes Ember) öntudása elérhetett. Olyan hatás-elv ez, mint az alakító-okságé, formatív-mezőké vagy a formatív univerzum elméletében szereplőé.

Summa summarum, a halottak végső fokon a primordiális, egyetemes Ember lezárult létlehetőségei, leszáradt ágak, mellékutak, tévösvények az Élet Fáján, ‚azok’ akik a nem-én, akik helyettem voltak azon nemének. Saját lehetőségeim.

Természetesen a különböző „halottas” (és sok más) szentkönyvek is értelmezhetőek úgy, mint amik a lélekre (az aktuális, a saját lélekre) vonatkoznak. Olyan értelemben, ahogy pl. Eckhart Mester is vonatkoztatja a Fiú születését... (ld. Campbell: „Occidental Mythology”, 510–515. o.) Vagyis a halottnak szánt felolvasás a tibeti „Bardo Thos sGrol” esetében csupán a „külső” rítus, értelme a saját lélekben, saját/kollektív tudattalanba süllyedt „halottaknak” újra és újra oktatása, beavatása a metafizikai lényeg felől, az univerzum és lélek alapkonstitúciójáról sit. Voltaképpen saját magunknak olvassuk fel, mert tudattalanunkon keresztül érintkezvén a primordiális Ember „tudattalanjába” ágyazódott „holtakkal”, taníthatjuk is „őket”.

Noha számunkra a legfontosabb pont is az igazi Önvalónk, mégis bizonyos értelemben a leginkább távol álló tőlünk, a jelenlegi kondíciókban legalábbis a legmélyebbre elrejtett, és akkor a szent könyvekre, halottaskönyvekre, a legfontosabb irodalomra, instrukciókra, „tudásra” is analóg módon ilyesféle „távoli”, kvázi exotikus, kinti, de valójában „benti”, nagyon is benti, ezoterikus–hermetikus (pl. alkímiai irodalomban stb.) lelhetünk rá; valóban a legenergetizálóbb, a legnagyobb kihívást és veszélyeket rejtő tudás, az önvalóra, a numinózum legbensőbb esszenciájára vonatkozó tudás ilyes helyeken nyugszik. Érintésünkre vár. Az pedig, hogy a „kint” és „bent”, abból következik, amit Hermes Trismegistos úgy fogalmazott meg: „ami fent van olyan, mint ami lent van”, vagyis a dolgok noumenális és fenomenális szemlélete ellentétes, de azért analóg. Következik ebből az is, hogy egymásban tartalmazkodunk: én és a világ. Ez az egyik értelme az Upanishadoknak, amikor arról beszélnek, hogy az átman kicsiny mint a kölesszem szeme... s oly nagy, mint a világegyetem, sőt „nagyobb”... Mert oly „kicsiny” a lélek az óriási univerzumban, mint a pont a végtelenben (határtalanban). De ez az oly nagy kozmosz a lélekből sugárzik ki, tehát a lélekben csücsül, a végtelen egész a pontban. A kör kerületén a pont, és az egész kör az origó pontjában. Erre az aspektusváltásra más típusú példa még a teremtés kiáradásának útja és a reverzibilis út, a visszaemelkedésé: deszcenzus és aszcenzus. Vagy megint más aspektusból, hogy az archaikus kozmoszmodell egyik változatában a kezdet, az origó, és a létesülés „villáma” ebből halad „kifelé” a perifériára, míg a másik változatban a kezdet a mozdulatlan mozgató szférája, és ettől halad a „villám” a világ buborékjában, semmijében befelé, a világ közepéig, a Földig. Minderről még lesz szó.

*

Igen sokrétű és sokfelé ágazó dolgokról volt szó idáig, de van egy figura, mely szinte mindezt megtestesíti, egyetlen alakban szintetizálja:17 Zervana Akarana ez, az elsődleges isten, a „határtalan idő”, „tartam egy körben”, aki mégis egy örök létre mutat a Saturnus szférájának és az örök ciklikuság időgátján túl. Alakjában a tetramorphokat egyesíti, ezt fejezi ki oroszlán-ember mivolta, amely maga az axis mundi, akire a caduceus kígyó felkúszik, de ez egyben a kundalini kígyó is, amit az jelez, hogy hét csavarral kerüli körbe, amennyi a csakrák és a beavatás lépcsőinek száma. Az oroszlán a szoláris–nappali–égi pólus, a kígyó a lunáris–éjszakai–földi pólus, míg az ember a közép, az egyensúly helye. Kezeiben a kulcsok, az oldás és kötés kulcsai, mellkasán egy vadzsra, az erő, és jelen van lábainál a mágikus fémművesség jelképe, a kalapács és a fogó.

Tehát Mithra és Varuna (Uranus) egyesített alakja ő, Mithrávarunau, mert Varuna az örök ciklikus éjszakai ég (kígyó – ősi sárkány), míg Mithra a szoláris naphős-fiú, aki legyőzi az ősatya-sárkányt. A Shatapatha Brahmana szerint Mitra-Varuna összetett alakja „a Tanács és az Erő”. Coomaraswamy pedig azt írja, hogy „mitra a papság, Varuna a királyi erő, Mitra az ismerő, Varuna a Végrehajtó”. Tehát ez a szintézis (Mitra-Varuna) az Uralom tanának (ami Indiában a radzsa-yoga) szintje a Kabbalah szisztémájában (főpap és a király ismerheti csak ezt a szintet, és tudjuk, hogy Jézus az, aki Főpap a Melkhizedek – a beavató – rendje szerint és Király Dávid házából; de ez a szint az, mely a Király és Királynő, Nap és Hold házasságát, a hyeroszgamoszt, végül is a szellemi androgynoszt jelenti az alkímiában), azé a Kabbalahé, melyben a Szigor és Könyörület (vagy Jáchin és Boáz) oszlopai ugyanazok, mint Varuna és Mithra, fekete és fehér áldozata, az oszlopok tetején a Főpap és Király egyesülve nyeri el a Kethert (Korona).

„Zervan Akaranában az oroszlán Mithra, a szoláris fény, az örökkévalóság; a kígyó az időciklus (Ouroboros), mely sose marad abba. Akaranában, a „határtalan időben” az örökkévalóság és az idő egy, mégis kettő. De ha bárki felteszi, hogy találkozni fog ezzel a figurával az idő határain túl (az idő pedig határtalan), nos, elhibázta máris a beavatást és visszaküldetik a Holló fázisig.”

Az indiai Indra megfelel Mithra Tauroctonusnak, mert Indra is megöli Vritrát, a sárkányt, amit szintén leírnak mint bikát is... A kozmosz pedig a nagy kígyó vagy bikaborjú, melyet a szoláris hős, a Fiú feláldoz, s amelytől elszabadul (de azonosul is vele, ahogy őt is feláldozzák), ahogy a Taittiriya Samhita írja: „Mitra... megszabadítja magát Varuna csapdájából...” De a megszabadulása csak úgy lehetséges, hogy azonosul áldozatával a feláldoztatásban, kvázi ha „magára veszi a világ bűneit”.

Zervan Akarana, az oroszlán-ember és bikaölő tehát adekvát Mitra-Varunának a sárkány-bika ölőnek. A Mithra Tauroctonust követő két fáklyás (Dadophorok – egyik lefelé tartja fáklyáját: éj, feminin pólus, míg a másik felfelé: szoláris pólus. Talán innen kiindulva fejthető meg a Tarot 21. „Világ” arkánájának, táncoló figurájának kezeiben levő felfelé és lefelé lobogó fáklyáinak jelentése is), szintén feltűnik védikus összefüggésben, a társult párban, melyek a syzygy alapelvét testesítik meg (a nyilvánvaló ellentétek egységét),18 a Nasatyák, ikerlovasok, Ashvinok. „Ők az ég és a föld, fent és lent, örökkévalóság és idő, pap és király...”

„Zervan Akarana tanítása lényegében ugyanaz, mint a Gupta és poszt-Gupta periódusok kundalini-yoga iskoláié” – mondja Campbell, és mindez talán hatott a Zhang-zhung swastika-Bonra is, az Iránból áradó hatások egyik összetevőjeként, ahogy erősen hathatott a Tibetben kicsit később megjelenő Kálacsakra-Tantrára, hiszen az idő fogalma ilyen explicit módon és súllyal csak ebben jelenik meg ott, másrészt a hagyomány szerint a Tibettől nyugatra elterülő Shambhalából eredt...

*

A Tarot egyik lehetséges elrendezésében a 0. Bolond arkánájának a Plutót feleltetik meg, és e Bolond a sorozat kezdete, míg vége a 21. Világ, melynek a Bika felel meg. Márpedig mind a kettő földes jellegű. Láttuk, a Plutó az orfikusoknál a negyedik világkorszaké és a földé! Másrészt a Kabbalahban a szefirahok és a nekik adekvát angyalok és bolygószférák esetében a legfelső a Kether és a Metatron, a Primum Mobile, míg a legalsó, a Malkuth megint a Metatron és az Ember és a négy elemet összefogó Föld. Ez is csak arra mutat, miszerint 1, a Királyság meg kell kapja a Koronát (találkozniuk, egyesülniük kell); „a kezdet a végben találkozik”, 2, a testben való feltámadás misztériumára mutat, 3, a deszcenzus és aszcenzus „titka” és relatív jelentősége szintén itt rejlik, tudniillik a legfelső és legalsó, kvázi a nirvána és a szamszára azonossága, 4, a Shekhina exiliuma, a kereszt negyedik (rejtett, a földbe rejtett) ágaként, az ősi, első Ádám koponyájának hegyén (Golgotha),19 ahol a Brahma-nyílás van, és ez a nyílás a Makroanthroposz, a primordiális Adam Kadmon esetében, a makrokozmoszban a Polaris analogonja! Erről pedig tudjuk, hogy a világlabirintus „kijárata”, melyet Stella Marisnak, „Tenger Csillagának” is neveztek!... Wirth szerint pedig a Polarishoz (és a teljes égboltozathoz – az égi óceánhoz, tengerhez!) a Világ lapja tartozik: a világmandala, a deszcenzus végállomása, a teremtés befejezése, de másrészt éppen a végső megszabadulás helye is ez, mert közvetlenül a 0. Bolond arkánájával kapcsolódik egybe a sorozat-körben.

Az Életfa kvadrupólusaiAz Élet Fa kvadrupólusainak uniója (jobb és bal, alul és felül) találkozása, kontaktusa és forgásba hozatala alakítja ki az Ezekiel víziójában megpillantott, mindenfelé forgó Merkabah-t. Szekeret, illetve a Kereket, az Univerzum élő „modell”-jét.

Azonban a Plutóra, Uranusra és Neptunusra való minden vonatkozást igen nagy fenntartásokkal kell kezelnünk, mert e ‚modern’ bolygóprincípiumok annak az inficiált kornak jellegzetességeit, infernális vonásait, mondhatnám plutói–hádészi befolyásait közvetítik, mely olyannyira szeretne a Kether valódi „uralkodójának” helyére kerülni. Lásd mint fent, ahol a Plutó felettébb meggyőző logikával már majdnem meggyőzne... Azt kell mondanunk, minden fenntartható, „igaz” a fentiekből, a Plutót leszámítva...

*

Az archaikus kozmosz-modellek, mint a gnosztikus „Ogdoasz” is, természetesen páratlan precizitással fogják visszaadni az ember titkos, benső anatómiáját is, hiszen a makrokozmosz és a mikrokozmosz megfelelésben állanak.

Másfelől, mert az őskor szerkezeteire, folyamataira a körszerűség, az „örök visszatérés” a jellemző, a cikluson minden pont kezdet és vég, minden kezdet a végben találkozik, és így releváns lesz a lélek deszcenzusára, a világ genezisének útjára; a bolygók szféráin át leszállván a Földig, és a lélek aszcenzusára éppúgy: visszaemelkedve a Saturnus kristálygömbjéig, melyen a geometria alapján is minden pont lehet centrum éppen, ahogy a tradíciók „szellemi geometriájában” szintúgy: így például a tibeti kLong=dbyings, ami nagy kiterjedésű, dinamikus tér, de egyben a kLong „pontpillanat” is, és ezért a mandala centruma bárhol lehet, még a kerületén is!20 A 7 bolygó szférája (a zikkuratok lépcsői is ezeket példázzák), Jákob lajtorjájának fokai, a személyes „tudattalan” erőivé, hatalmaivá is válnak, melyeket meg kell érteni, „meg kell nevezni” az aszcenzus iniciációjában, a halál után, az úton felfelé az Élet Fán. A Föld a szerkezet középpontja, a felszíni tudat, az időbeli itt és most, míg a 8. szféra megfeleltethető a kollektív tudattalan „ismeretlenei”-nek, archetyposzainak. E 8. szféra elérésével – mivel bármely pontja középpontnak bizonyul – eléri a Polarist, a kijáratot, a szférákon „túli”, időtlen, mozdulatlan isteni szférába, mely ily módon az Önvaló (Self) örökkévalóságával, idő felett állásával azonosítható.

Ugyanez az alapszerkezet azonban a mai kozmológia univerzum-modelljeire is adekvát! (Noha táguló és méretekben szélesebb plénumú rendszerre nézve.) Így a kvazárok (az átlátható világ) „héjáig” húzódik a személyes és kollektív tudattalan („máig”) manifesztált tartománya. Ezen túl pedig a kollektív tudattalan nem Manifesztált, de igen energetizált, gigászi őserői, őshatalmai, az istenek első nemzedéke kvázi, s persze a „világ szélén”, a Big Bang kozmikus eseményhorizontján „túl” a Self.21

A lélek tehát leszállván a nyolc szférán át a Földig, minden szférától kap egy burkot, tehát a legkülsőt, a legföldiesebbet, az anyagi testet magán a Földön, a centrumban nyeri el, és ezért a mikrokozmosz is réteges szerkezetű, noha fordítva. A takarók, héjak levetésével befelé halad a mikrokozmoszban, és felfelé–kifelé a makrokozmoszban. E dualitást a tradíció is ismeri, mert csak egy aspektusból centrum a Föld, más szempontból éppenséggel a legkülső perifériát jelenti, a legalsó kondíciókat. Ezért van az, hogy pl. a Kabbalahban a létesülés villáma által bejárt „zimzumban” alakul ki a szférarendszer, de ennek megjelenítése kettős lehet: a középpontból kifelé és a középpont felé haladó Ayin Sof Aur:

Én szof aur a középpont felé és a középpontból távolodva

Egyébiránt eme zimzumhoz kapcsolódva, elmondható róla is az, ami az egyiptomi hieroglifák rendszerében a lukról, üregről: „a hely mely a szubsztancia hiányából teremtetett, ami a menny építéséhez megkívántatik és így kapcsolódik a térhez”.22 Könnyen lehet, hogy a zimzum által kogenerált „világ” (mely így a semmiben létrehozott űr!) ebben az egyiptomi ideában gyökerezik, de megegyezik a modern kozmológia egyik elképzelésével, nevezetesen a világegyetem semmiből (valódi vákuumból) való kifagyásával, vákuumátmenetével (amellyel már a fizikai vákuumot kaptuk). Ily módon tulajdonképpen a világ egy „luk, üreg” a semmiben, mi több, a semminél kevesebb (alacsonyabb energiájú)...

E duális aspektus akkor a lélek struktúrájára is érvényes lesz, a centrum lesz a Self vagy az ego, a kör kerülete pedig akkor vagy az ego vagy a Self lesz. Utóbbi eset egyben az individuum története is a „születéstől” a jelen, „most” állapotáig.

Az individuum története: a születés a kör kerülete; az idő/történet a kerület és a középpont közötti terület; a most a  kör centruma

A szakadási pontok: a születésé és a „hic et nunc”-é (és természetesen a halálé), ezek azok, melyeket realizálva coincidentia oppositorum lesz és van: az ego Self-fé tágul (kozmikus tudatosság), az itt és most eléri a keletkezés t0 pontját; a kör ponttá ugrik össze, a pont körré tágul, a végtelen sugarú cusanusi körré, a „csak én” egysége, a pont-egzisztencia a minden lesz, a kör. (Természetesen az univerzum karakterisztikája mindez, ahogy releváns is rá mindez: a Self a Big Bang, az ego az „itt és most”, de mégis t0 és „itt és most” nincsenek külön, sőt azonosak: mert minden „itt és most” (mondhatnánk mi is, hogy pont-pillanat: kLong) jelen volt, van és lesz a Big Bangban. Mert csak a kör kerülete és középpontja az, ami „ott” „volt” a keletkezésben (ha kivesszük az időt, időiséget).

Ebből érthető meg az is, hogy az Önvaló csinálja a „sorsot” magát is, s ebben az esetben persze részét, az egót is, de ha az ego szeparálja magát az univerzális processzustól, akkor megpróbál saját magának mindene lenni, ami persze nonszensz, egyszerűen mert nem az. S ekkor lesz determinációvá a Minden, az Önvaló, a Sors. Ha elismeri, persze nem csupán értelmével, hanem teljes valójával, hogy „tartalmazott”, valódi rész, akkor van csak lehetősége, hogy a körré táguljon – deifikáció, apoteózis. Ez a Sors, az Út célja. Ha elfogadja sorsát, akkor meghaladja azt. Az Út végén Úttá válik. Ha nem, akkor vonszolják az úton, magát fogja vonszolni, és ez a „súrlódás” az, ami a fájdalom, szenvedés közvetlen oka. Csak az egóra korlátozódni olyan, mintha az ember a ház helyett az építési állványzatba költözne be.

Igen, a hírhedt „szabad akarat” probléma is csupán akkor lép fel, ha csak az ego van tételezve, mint az ember reprezentánsa. Mert abban a pillanatban, ahogy elismerjük: az egón túl, a magasban, ott ragyog az Önvaló, rá fogunk ébredni, hogy „Én vagyok a Sors”. Én vagyok, én ezért csináltam, csinálom azt... Ha csak az egóra korlátozom magam, akkor a sorsot és térképét, a horoszkópot, kényszerként, teljes determinációként kell megélnem és felélnem. Tulajdonképpen saját valómat (mélyebb valóságomat) kell ilyenként megélnem. De a mélyebb valómnak önmaga, vagyis amit tesz is, szabadság. Ismét a kör és középpontja. Végül is, nincs semmi ellentmondás (a coincidentia oppositorumon kívül) szabad akarat és determináció között, mert én, helyesebben az Én, akartam-akarja a determinációt, a sorsot...

„S mindez mit ér, s e játékok mit érnek?

Felnőttünk már, örök magányosok,

Céltalan vándorai csak a térnek.

Mi hasznunk ennyi és megannyi képből?

S mégis sokat mond, ki azt mondja: »Este«”

(Hugo von Hofmannstahl: A külső élet balladája

Fordította: Kardos László)

*

Mondják, a gólemet megelevenítő és a gólemet megölő szó csupán egyetlen betűben különböznek: megelevenít az AEMAETH (Igazság).

Aieth Gadol Leolam Adonai

* * *

„Itt akarom kihúzni az esős évszakot, nyáron meg amoda költözöm”. Így ábrándozik a balga, és nem gondol a halálra, amely váratlanul érkezik, s úgy elsodorja a maga ügyes-bajos dolgaira gondoló önző és szórakozott embert, mint az árvíz az alvó falut. Sem a fiunk, sem apánk, rokonaink és ismerőseink nem segíthetnek rajtunk, ha jön a halál órája. Senki sem segíthet. A bölcs és jó ember, aki világosan fölismerte ennek a dolognak az értelmét csakhamar rátér arra az útra, amely a megnyugvás útja.

* * *

Olyan vallás (a vallást az élet értelméről és céljáról szóló magyarázatnak tekintve), amely ezer esztendővel ezelőtt megfelelt az emberi igényeknek, semmi esetre sem felelhet meg a mai emberiség igényeinek. De gyermekeinknek ma elsősorban azt kell megtanulniuk, ami ezer esztendővel ezelőtt az emberek igényeinek megfelelt – ami szörnyű hiba.

* * *

Semmi sem fokozza le annyira az ember erejét, mint ha azt hiszi, hogy saját erőfeszítésétől függetlenül boldogságra vagy üdvre lelhet valahol.

Jegyzetek

1. Epimenidész és Pythagorasz is leszállt Zeusz (etimológiája: fény, élet) barlangjába az Ida-hegyen, ahol megtisztultak és beavatódtak... Maga Epimenidész el is aludt ott és 57 évet töltött bent; feltehetően ez a barlang (is) azonosítható Aion barlangjával, ahová Sol száll le, hogy az aureum saeculumot napvilágra hozza. Apropos: e barlangban hőseink tulajdonképpen egy vadzsra-beavatást kaptak, hiszen Pythagoraszt ott egy mennykővel (meteor?) dörzsölték be az iniciátorok, hogy megtisztuljon. A mennykő-villám-vadzsra-Zeusz-gomba összefüggéseire ld. szerző Hermetikus feljegyzések c. tanulmányát az Őshagyomány 5. számában.

2. A 12×12=144(000) igen nevezetes számok a tradíciókban.

3. Ld. a szerző „Apocaliptica Minor” c. tanulmányát. Megjelenik 1992-ben az Őshagyományban.

4. Nem lehet persze célunk a könyvtárnyi Arthur-irodalomban való elmerülés, itt csupán egy-két összefüggés felhasználása lehet feladatunk. Az Arthur-irodalom kiváló darabjai: pl. Emma Jung – Marie-Louise Franz: „The Grail Legend” és Gareth Knight: „Secret Traditions in the Arthurian Legends” stb.

5. M. Mertens–Steinon: „Studies in Symbolism”, London, 1933. 63. o.

6. Ugyanezen szimbólumok egy másfajta értékelésére ld. szerző „Hermetikus feljegyzések” c. tanulmányát.

7. A. Versluis: „The Philosophy of Magic”, Arkana Books, 25. o.

8. Böhme különösen hangsúlyozza, hogy a teremtés „napjai”, világkorszakai befejeztével a kezdet a véggel találkozik.

9. Ezen „Ég fölötti szférák” megfeleltethetőek a Bon három mennyének (Ci-yan-med-pa’i gnas, mtha-yas-pa’i gnas, yod-min-med-min-gyi go’phang), melyek a buddhista „formátlanság birodalom” fensőbb részeivel függenek össze, és az analógia még tovább megy, mert a földdel ezeket a szivárvány dMu-zsinór köti össze (ld. a szivárványtest kifejlesztése), ami a Jákob lajtorjáját (az Élet Fát) idézi.

10. Pl. szerző „Apocaliptica Minor” (i.m.) tanulmányában.

11. Ld. J. Campbell: „The Masks of God: The Occidental Mythology”, 349–350. o., Penguin Books.

12. B. le Poer Trench: „Temple of the Stars” (a „Dragon King” c. fejezetben)

13. A tíz szefirah: Malkuth a Föld, majd a 7 bolygó szefirahja következik, utána a mozgó zodiákusé és a változatlané (Kether) jön.

14. John Dee a „Monas Hieroglyphicá”-val vagy Monad-dal éppúgy elmondja, mint Fulcanelli és tanítványai, hogy tudniillik a Kosban kezdődik a Nagy Mű (a „Hetek hete”), a mercurius pedig a kiindulási anyag! (ld. Fulcanelli: „Le Mystere les Cathedrales: Esoteric Interpretation of the Hermetic Symbols of the Great Work”, London, 1971.

15. S ha Jézus a szoláris istenember, akkor már érthető, hogy Nettesheimi Agrippa miért is adta (kabbalisztikus forrásokra támaszkodva) a Sorath nevet a Nap démonjának, akinek mágikus száma a 666. Míg a Nap „intelligenciájának” száma 111, aminek egész számú többszörösei (6×, 7×, 8×) adják a 666, 777, 888 princípiumok értékeit. Végül is a 6, 7 és 8 numerológiai elvei szintén megvilágító erejűek itt. (Pl. o. a 8. Krisztus összefüggésében.)

16. Ezt támasztja alá az is, hogy a klasszikus „kísértetóra” az éjfél, az éjszaka ideje, ami a tudattalan egyik legerőteljesebb kifejeződése, képe (a Nap távolléte, illetve a „fekete Nap” ideje) az erdő, a tenger stb. mellett. Szellemidézésnél és nekromanciánál is tulajdonképpen a tudattalannal való kapcsolatteremtés intenzitása és kvázi a „felidézett” függetlensége a fontos.

17. Ld.: J. Campbell: „Occidental Mythology”, 262–268. o.

18. Tibetben, a Vadzsrayána tanokban, a tantrákban ilyenek a yab-yum ábrázolások.

19. A kereszt csúcsa a Kether (0. Bolond), míg ahol a Golgotha-Világhegyének földjébe szúródik, a Malkuth (21. világ). A legősibb tehát a 0. Bolond–Plutó (Kether), de a Plutó földes, akárcsak a Malkuth...

20. Ezeknek persze nincs ontológiai státuszuk; meghatározhatatlanok (sprosbral), mint a buddhista ontológia (mtha’-brgyad) nyolc „szélsősége” is.

21. De akkor a Hubble-űrtávcső, mely most azt célozza, hogy új mélységekig hatol, egyúttal új mélységekbe (magasságokba) is hatol–megnyit. Mi lehet ennek hatása a kollektív (és személyes) tudattalanon keresztül az emberiségre és az individuumokra? Talán itt rejlik a távcső „akadályoztatásának” sorozatos feltartottsága (1986: a Challenger űrrepülőgép felrobbanása késleltette, jelenleg pedig a főtükör jelentős hibája késlelteti az észleléseket...), amelynek lehetséges magyarázata: a világ száma még nem telt be, még nem érett meg az idő a legmélyebb (legtávolabbi) dolgok (valójában misztériumok) manifesztációjára...

22. Cirlot: „A Dictionary of Symbols”, ‚Emptiness’ címszóhoz.